منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عنایت‌الله شهرانی
2140
733
PDF PDF
1377
825
PDF PDF
2057
1469
PDF PDF

عنوانامثال و حکم؛ مجموعه ضرب‌المثل‌های محلی

نویسندهعنایت‌الله شهرانی

به کوششمیرمن فوزیه

موضوعفرهنگ و تمدن/امثال و حکم

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشربیهقی کتاب خپرولو مؤسسه

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی