منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ثمین باغچه‌بان
501
200
PDF PDF

عنوانزبان‌آموزی و روش تدریس دو کتاب دویدم و دویدم، زیر گنبد کبود

نویسندهثمین باغچه‌بان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآموزشگاه کرولال‌های باغچه‌بان

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

روش تدریس زبان فارسی
لیلی ایمن (آهی) ثمین باغچه‌بان نصرالله دیهیمی
PDF

عنوانروش تدریس زبان فارسی

نویسندهلیلی ایمن (آهی), ثمین باغچه‌بان, نصرالله دیهیمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان سپاه دانش و تعلیمات ابتدایی روستاها

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی