منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
غلامرضا سمیعی
289
318
PDF PDF
295
326
PDF PDF
556
824
PDF PDF

عنوانسفرنامه دن‌گارسیا د سیلوا فیگوئروا؛ سفیر اسپانیا در دربار شاه عباس اول

نویسندهدن‌گارسیا د سیلوا فیگوئروا

مترجمغلامرضا سمیعی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرنشر نو

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی