منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
تقی حاتمی
278
199
PDF PDF

عنواندیوان آقا صادق هجری تفرشی؛ شامل شهنشاه‌نامه ملوک عجم، آئینه عبرت و ....

به کوششتقی حاتمی

نویسندهآقا صادق هجری تفرشی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ایرانمهر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی