منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
هاینریش هوبشمان
اساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)
پاول هرن هاینریش هوبشمان
PDF

عنواناساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)

مترجمجلال خالقی مطلق

نویسندهپاول هرن, هاینریش هوبشمان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی