منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ابوالقاسم طاهری
389
355
PDF PDF
506
434
PDF PDF
403
338
PDF PDF
468
375
PDF PDF

عنوانجغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان از نظر جهانگردان

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیر فرهنگ ایران در بریتانیا یا تاریخ دویست‌ساله مطالعات ایرانی

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی