منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ابوالقاسم طاهری
172
167
PDF PDF
265
268
PDF PDF
205
220
PDF PDF
327
298
PDF PDF

عنوانجغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان از نظر جهانگردان

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیر فرهنگ ایران در بریتانیا یا تاریخ دویست‌ساله مطالعات ایرانی

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی