منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
ابوالقاسم طاهری
118
153
PDF PDF
271
228
PDF PDF

عنوانسیر فرهنگ ایران در بریتانیا یا تاریخ دویست‌ساله مطالعات ایرانی

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

تیراژ1500

زبانفارسی