منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علیرضا انوشیروانی

عنوانتأویل نشانه‌شناختی ساختارگرای شعر &

نویسندهعلیرضا انوشیروانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی