منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علیرضا انوشیروانی

عنوانتأویل نشانه‌شناختی ساختارگرای شعر &

نویسندهعلیرضا انوشیروانی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی