منبع   ۱۱ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۵
برات زنجانی
1018
743
PDF PDF
9367
4582
PDF PDF
1246
835
PDF PDF
1768
1068
PDF PDF
1286
857
PDF PDF
1304
878
PDF PDF
1075
210
PDF PDF
2157
1336
PDF PDF

عنوانصد غزل از صائب تبریزی (با شرح عبارات و ترکیبات ادبی و معنی لغات و اصطلاحات)

به کوششبرات زنجانی

نویسندهمحمدعلی صائب تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشربیستون

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبال نامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف الابیات

مصححبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه داستان خسرو و شیرین با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی

به کوششبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده ای از هفت پیکر نظامی

به کوششبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان اشعار و رسائل شمس الدین محمد اسیری لاهیجی؛ شارح گلشن راز

اشرافمهدی محقق, چارلز آدامز

به کوششبرات زنجانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی