منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
عبدالحسین نصرت (منشی‌باشی)
255
175
PDF PDF

عنواندیوان نصرت؛ مشتمل بر غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات

نویسندهعبدالحسین نصرت (منشی‌باشی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرعبدالرضا نصرت

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی