منبع   ۱۳ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
حسن وحید دستگردی
154
213
PDF PDF
124
158
PDF PDF
587
436
PDF PDF
745
406
PDF PDF
480
392
PDF PDF
642
354
PDF PDF
702
755
PDF PDF
815
612
PDF PDF
969
701
PDF PDF
1075
677
PDF PDF

عنواناقبالنامه یا خردنامه و ششمین دفتر مثنویات با حواشی کامل و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهن‌سال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هاتف اصفهانی یگانه شاعر شیرین‌سخن قرون اخیر به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسیداحمد هاتف اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر (شرح حال هاتف از عباس اقبال آشتیانی)

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسیداحمد هاتف اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحفه سامی؛ مشتمل بر اسامی و آثار قریب هفتصد شاعر از شعرای نامدار و گمنام

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسام‌میرزا صفوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1314 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل میرزا صادق‌خان ادیب‌الممالک فراهانی قائم‌مقامی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهمیرزا صادق‌خان ادیب‌الممالک فراهانی قائم‌مقامی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1312 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسائل جامع خواجه عبدالله انصاری

مصحححسن وحید دستگردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , شرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپسوم

زبانفارسی

عنواندیوان کامل استاد جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی؛ سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم

مصحححسن وحید دستگردی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی