منبع   ۱۸ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
حسن وحید دستگردی
191
176
PDF PDF
724
496
PDF PDF
691
613
PDF PDF
652
378
PDF PDF
482
356
PDF PDF
628
321
PDF PDF
317
344
PDF PDF
274
262
PDF PDF
713
523
PDF PDF
820
445
PDF PDF
539
425
PDF PDF
764
398
PDF PDF
774
1021
PDF PDF
953
693
PDF PDF
1074
858
PDF PDF
1211
742
PDF PDF

عنواندیوان استاد جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهجمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانلیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی

به کوششسعید حمیدیان

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات دیوان حکیم نظامی گنجه‌ای (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرف‌نامه، اقبال‌نامه) از روی متن مصحح استاد سخن وحید دستگردی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرفنامه با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهنسال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبالنامه یا خردنامه و ششمین دفتر مثنویات با حواشی کامل و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهن‌سال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هاتف اصفهانی یگانه شاعر شیرین‌سخن قرون اخیر به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسیداحمد هاتف اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر (شرح حال هاتف از عباس اقبال آشتیانی)

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسیداحمد هاتف اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحفه سامی؛ مشتمل بر اسامی و آثار قریب هفتصد شاعر از شعرای نامدار و گمنام

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسام‌میرزا صفوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1314 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان کامل میرزا صادق‌خان ادیب‌الممالک فراهانی قائم‌مقامی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهمیرزا صادق‌خان ادیب‌الممالک فراهانی قائم‌مقامی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه ارمغان

تاریخ چاپ1312 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسائل جامع خواجه عبدالله انصاری

مصحححسن وحید دستگردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , شرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپسوم

زبانفارسی

عنواندیوان کامل استاد جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی؛ سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم

مصحححسن وحید دستگردی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی