منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
اسماعیل شاهرودی
303
238
PDF PDF

عنوانچشم‌انداز شعر امروز؛ برگزیده شعرهای اسماعیل شاهرودی (آینده)

نویسندهاسماعیل شاهرودی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات بامداد

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی