منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
عبدالعلی طاعتی
344
323
PDF PDF

عنوانصحاح الفرس؛ فرهنگ لغات فارسی از قرن هشتم هجری

نویسندهمحمد بن هندوشاه نخجوانی

مصححعبدالعلی طاعتی

موضوعکلیات/فرهنگ ها , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی