منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ایرج کیهانی «آوا»
576
427
PDF PDF

عنوانترجیعات؛ مجموعه ترجیع‌بندهای عارفانه از فخرالدین عراقی، شاه نعمت‌الله ولی، خواجوی کرمانی، هاتف اصفهانی، مغربی، ناصر، منصور حلاج، مفتون همدانی، صغیر اصفهانی

به کوششایرج کیهانی «آوا»

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرگروه انتشاراتی آباد

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی