منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مسعوده توفیق
انتخاب کتاب؛ راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها
علی سینایی مسعوده توفیق
PDF

عنوانانتخاب کتاب؛ راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها

نویسندهعلی سینایی, مسعوده توفیق

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مدارک علمی مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی