منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ناهید ثمره
تاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری
همدم نفیسی ناهید ثمره مهین بزرگ منش
PDF

عنوانتاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری

نویسندههمدم نفیسی, ناهید ثمره, مهین بزرگ منش

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی