منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مهین بزرگ منش
تاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری
همدم نفیسی ناهید ثمره مهین بزرگ منش
PDF

عنوانتاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری

نویسندههمدم نفیسی, ناهید ثمره, مهین بزرگ منش

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی