منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمد نیک پور
245
182
PDF PDF

عنوانکتابخانه‌های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر؛ شامل کتابخانه‌های عمومی، خصوصی، آموزشی، شخصی

نویسندهمحمد نیک پور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمشهد

ناشراداره کل فرهنگ استان خراسان

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی