منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
م. هنریار
247
235
PDF PDF

عنوانسرنوشت اسفناک زبان فارسی؛ انتقادی بر فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی تألیف سیدصادق گوهرین

نویسندهم. هنریار

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی