منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدرضا تبریزی شیرازی
209
202
PDF PDF

عنواننقش فریدون توللی در ادبیات سیاسی و اجتماعی دوران دیکتاتوری محمدرضاشاهی

نویسندهمحمدرضا تبریزی شیرازی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرآذین

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی