منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علیقلی اعتمادمقدم
168
205
PDF PDF
208
224
PDF PDF
228
266
PDF PDF

عنوانپادشاهی و پادشاهان از دیده ایرانیان بر بنیاد شاهنامه فردوسی

نویسندهعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی