منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
م.ح ملک جعفریان
194
163
PDF PDF

عنوانشانه‌های زخمی پامیر؛ جلوه‌هایی از ادبیات و هنر مقاومت افغانستان

به کوششم.ح ملک جعفریان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های ادبیات پایداری

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی