منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
زکریا بن محمد بن محمود قزوینی
511
449
PDF PDF

عنوانآثار البلاد و اخبار العباد

مصححمیرهاشم محدث

نویسندهزکریا بن محمد بن محمود قزوینی

مترجمجهانگیر میرزا قاجار

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی