منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ابوالنجم احمد منوچهری دامغانی
154
158
PDF PDF
265
263
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار منوچهری دامغانی

نویسندهابوالنجم احمد منوچهری دامغانی

به کوششاحمدعلی امامی افشار

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرچاپ و نشر بنیاد (سهامی خاص)

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصویرها و شادیها؛ گزیده اشعار منوچهری دامغانی

به کوششسیدمجید دبیرسیاقی

نویسندهابوالنجم احمد منوچهری دامغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی