منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدکاظم مکملی
222
223
PDF PDF

عنوانشرح درد اشتیاق؛ مجموعه‌ای از غزلیات هم‌وزن، هم‌قافیه و هم‌ردیف شعرای پارسی‌گوی

نویسندهمحمدکاظم مکملی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپزنجان

ناشردانشگاه زنجان

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی