منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
احمدعلی امامی افشار
152
158
PDF PDF

عنوانگزیده اشعار منوچهری دامغانی

نویسندهابوالنجم احمد منوچهری دامغانی

به کوششاحمدعلی امامی افشار

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرچاپ و نشر بنیاد (سهامی خاص)

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی