منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
عبدالله جعفر بن محمد رودکی
166
195
PDF PDF
406
409
PDF PDF
372
281
PDF PDF
284
260
PDF PDF

عنوانگزیده رودکی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخه نکته‌های دستوری و ادبی با تجدیدنظر

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان رودکی؛ 1098 بیت به دست آمده تا امروز و شرح احوال او

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

مصححجهانگیر منصور

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دوستان

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی