منبع   ۴ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
سیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی
179
239
PDF PDF
187
250
PDF PDF
181
242
PDF PDF
275
241
PDF PDF

عنواندیوان سیف‌الدین محمد فرغانی (جلد سوم)

مصححذبیح الله صفا

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان سیف‌الدین محمد فرغانی (جلد دوم): غزل‌ها

مصححذبیح الله صفا

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان سیف‌الدین محمد فرغانی (جلد اول): قصاید و قطعات و رباعیات

مصححذبیح الله صفا

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اشعار سیف فرغانی

به کوششابوالقاسم رادفر

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی