منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
نظام الدین شامی
125
150
PDF PDF

عنوانظفرنامه؛ تاریخ فتوحات امیرتیمور گورکانی؛ ماجرای خونین قتل عام شهرهای ایران

مصححمحمد احمدپناهی سمنانی

نویسندهنظام الدین شامی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشربامداد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی