منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ظهیرالدین فاریابی
131
167
PDF PDF

عنواندیوان ظهیر فاریابی با فهرست کامل و مقدمه و مقابله و تصحیح و بحثی از شعر و شاعری در قرن ششم

مصححهاشم رضی

نویسندهظهیرالدین فاریابی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرنشر کاوه

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی