منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سیدمحمدحسین صاحب نوگانوی

عنوانتکمله تذکره بی‌بهاء در تاریخ علماء (جلد دوم)

نویسندهسیدمحمدحسین صاحب نوگانوی

مصححسید قرة العین مجتبی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2010 میلادی

زباناردو

عنوانتذکره بی‌بهاء در تاریخ علماء (جلد اول)

نویسندهسیدمحمدحسین صاحب نوگانوی

مصححسید قرة العین مجتبی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ2010 میلادی

زباناردو