منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
اسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی
445
143
PDF PDF

عنواندیوان اشعار شادروان اسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی؛ شامل قصاید، غزلیات، مثنویات، قطعات، رباعیات، مفردات، مدایح و مراثی

مصححکیوان سمیعی

نویسندهاسدالله صنیعیان متخلص به صابر همدانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی