منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
نصرالله هومند
486
432
PDF PDF

عنوانگفتاری درباره تقویم مردمان مازندران همراه با سالنمای طبری

به کوششنصرالله هومند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپمازندران

ناشرفرمانداری شهرستان آمل

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در زبان تبری مازندرانی همراه با علائم زبان شناسی و اشعاری از رضا خراتی

نویسندهنصرالله هومند

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپآمل

ناشرکتابسرای طالب آملی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی