منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
نصرالله هومند
1370
1173
PDF PDF

عنوانپژوهشی در زبان تبری مازندرانی همراه با علائم زبان شناسی و اشعاری از رضا خراتی

نویسندهنصرالله هومند

موضوعدستور زبان/گویش و لهجه

مکان چاپآمل

ناشرکتابسرای طالب آملی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی