منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
محمود تفضلی
192
148
PDF PDF
625
526
PDF PDF
511
382
PDF PDF

عنوانایترپرسیکوم؛ گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول

مترجممحمود تفضلی

نویسندهژرژ تکتاندر فن دریابل

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنوانمرآت الممالک؛ سفرنامه ای به خلیج فارس، هند، ماوراءالنهر و ایران

نویسندهسیدی علی کاتبی

مترجممحمود تفضلی, علی گنجه لی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ1255

زبانفارسی