منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
عزیزالله جوینی
549
450
PDF PDF
599
497
PDF PDF
716
371
PDF PDF

عنوانتفسیر نسفی (جلد دوم: از سوره حج تا ناس)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد اول: از سوره حمد تا سوره انبیاء)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار از دستنویس موزه لنینگراد (تحلیل داستان و شرح ابیات)

نویسندهعزیزالله جوینی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی