منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
محمد تقی میر
413
328
PDF PDF
593
474
PDF PDF

عنوانشرح حال و آثار علامه قطب‌الدین محمد بن مسعود شیرازی دانشمند عالی‌قدر قرن هفتم (634 ـ 710 هـ.ق)

نویسندهمحمد تقی میر

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

عنواناختیارات بدیعی: قسمت مفردات(کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران)

نویسندهعلی بن حسین انصاری شیرازی

مصححمحمد تقی میر

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت دارویی پخش رازی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی