منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
سکندر امان اللهی بهاروند
148
160
PDF PDF

عنوانکوچ‌نشینی در ایران؛ پژوهشی درباره عشایر و ایلات

نویسندهسکندر امان اللهی بهاروند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی