منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
حسام الدین آق سو
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول
توفیق سبحانی حسام الدین آق سو
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول

نویسندهتوفیق سبحانی, حسام الدین آق سو

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی