منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی
189
176
PDF PDF

عنواندیوان استاد جمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهجمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی