منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی اصغر شمیم
212
265
PDF PDF
208
261
PDF PDF
تاریخ عمومی برای سال ششم ادبی دبیرستانها
نصرالله فلسفی عباس پرویز علی اصغر شمیم
PDF

عنوانتاریخ عمومی برای سال ششم ادبی دبیرستانها

نویسندهنصرالله فلسفی, عباس پرویز, علی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی علمی

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ دول معظم از 1919 میلادی تا 1947 میلادی (جلد دوم) شامل تاريخ شوروی، ممالک متحده امريكا، چين، ژاپن و پيمان‌های صلح

نویسندهماکسیم مورن

مترجمعلی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ دول معظم از 1919 میلادی تا 1947 میلادی (جلد اول): شامل تاریخ فرانسه، آلمان، انگلستان و ایتالیا

نویسندهماکسیم مورن

مترجمعلی اصغر شمیم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی