منبع   ۳ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
شمس آل احمد
744
395
PDF PDF
993
563
PDF PDF

عنوانادب و هنر امروز ایران؛ موسیقی، نمایش و پراکنده ها(جلدچهارم)

نویسندهجلال آل احمد

اشرافشمس آل احمد

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر میترا

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانادب و هنر امروز ایران؛ زبان-افسانه، اسطوره-حماسه و داستان(جلددوم)

نویسندهجلال آل احمد

اشرافشمس آل احمد

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر میترا

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی