منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
میرزا محمدتقی قمری گلزار دربندی
116
112
PDF PDF

عنوانکلیات جلد اول و دوم کتاب کنز المصائب قمری در مناقب و مصائب چهارده معصوم (ع)

نویسندهمیرزا محمدتقی قمری گلزار دربندی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی