منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
هدایت الله دبیری

عنوانکیمیای درویش در علم طب قدیم و در علم شیمی قدیم

نویسندهمیرزا محمدتقی مظفرعلیشاه مشتاق کرمانی

مصححهدایت الله دبیری, غلامحسین عدالت پور

موضوعنظم/شعر کلاسیک

مکان چاپبی جا

ناشربی نا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی