منبع   ۸ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۱
محمد دبیرسیاقی
306
301
PDF PDF
490
339
PDF PDF
568
657
PDF PDF
460
396
PDF PDF
510
373
PDF PDF
443
399
PDF PDF
574
543
PDF PDF

عنوانمشتی از خروار یا نمونه نثرهای بجامانده فارسی یا شرحی در شناساندن هر اثر و نویسنده آن (دفتر دوم: نمونه آثار قرن پنجم هجری)

به کوششمحمد دبیرسیاقی

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی

عنوانفهرست الفبائی لغات و ترکیبات فارسی السامی فی الاسامی

مصححمحمد دبیرسیاقی

نویسندهابوالفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهیم میدانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندیوان لغاتُ التُرک؛ نام ها و صفت ها و ضمیرها و پسوندها

مترجممحمد دبیرسیاقی

به کوششمحمد دبیرسیاقی

نویسندهمحمود بن حسین بن محمد کاشغری

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

شابک964-426-017-1

زبانفارسی

عنوانمشتی از خروار یا نمونه نثرهای به جا مانده فارسی با شرحی در شناساندن هر اثر و نویسنده آن به انضمام شرح لغات و ترکیبات و فهارس؛نمونه آثار قرن پنجم هجری(جلددوم)

به کوششمحمد دبیرسیاقی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

تیراژ2000

زبانفارسی