منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
داود بن محمد بناکتی
436
227
PDF PDF

عنوانتاریخ بناکتی (روضة اولى الالباب في معرفة التواريخ و الانساب)

به کوششجعفر شعار

نویسندهداود بن محمد بناکتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی