منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی
209
212
PDF PDF
202
226
PDF PDF

عنوانتفسیر نسفی (جلد دوم: از سوره حج تا ناس)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد اول: از سوره حمد تا سوره انبیاء)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی