منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدرضا صیاد
تطبیق تقاویم (1346-1401 هجری قمری، 1306-1359 هجری شمسی، 1927-1981 میلادی)
محمدرضا صیاد محمدقلی جوانشیر خوئی ایرج ملکپور
PDF

عنوانتطبیق تقاویم (1346-1401 هجری قمری، 1306-1359 هجری شمسی، 1927-1981 میلادی)

نویسندهمحمدرضا صیاد, محمدقلی جوانشیر خوئی, ایرج ملکپور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

تقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی
ایرج ملک پور محمدرضا صیاد
PDF

عنوانتقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی

نویسندهایرج ملک پور, محمدرضا صیاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی