منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
پروین منزوی
215
237
PDF PDF

عنوانتاریخ اسماعیلیان در ایران در سده‌های 5 ـ 7 هجری/ 11 ـ 13 میلادی

مترجمپروین منزوی

نویسندهاسترویوا لودمیلا ولادیمیرونا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرنشر اشاره

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی