منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدجواد بن رازی

عنوانکتاب تحفظ العظیمیة و کتاب اخبار العظیمیة و کتاب خصائص عظیمیة: صورت وقف‌نامه حضرت مستطاب میرزا شفیع‌خان مستشارالملک کرکانی

نویسندهمحمدجواد بن رازی

مصححشیخ بهاءالدین معین‌العلماء

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپبی جا

ناشرکارخانه آقامیرزا علی اصغر باسمه‌چی

تاریخ چاپ1318 هجری قمری

زبانفارسی